چمن مصنوعی فوتبال

چمن های فوتبال مشتمل بر هفت مدل بر اساس اخرین تکنولوزی روز دنیا ارایه میشود