نگهداری چمن مصنوعی فوتبال

نگهداری از چمن مصنوعی فوتبال - بخش دوم

  • 335

بخش دوم

نگهداری از چمن مصنوعی فوتبال

 

روش توصیه شده برای برس زدن
زمین بین خطوط دروازه به چند بخش براساس عرض برس تقسیم بندی شود . توجه داشته باشید چنانچه چمن مصنوعی بصورت عرضی نصب شده باشند  از خط کناری منطقه  فرضی یک حرکت کنید و به خط کناری  دیگربرسید اطمینان حاصل کنید که شما مستقیما رانندگی می کنید. با دور زدن در خارج از خط کناری به درون منطقه دو فرضی حرکت وبرس زنی را ادامه بدهید پس از هر بخش برس را تمیز کنید.مجددا بعد از تمیز کردن برس به منطقه یک دوباره وارد شوید و فرایند را تا انتهای منطقه دو فرضی ادامه دهید این فرآیند بایستی برای کل منطقه بندی زمین اجرا شود به طوری که در شکل زیر نمایش داده شده است .آبپاشی زمین چمن مصنوعی فوتبال
زمین چمن مصنوعی فوتبال در آب وهوای اقلیم  گرم یا ماه های گرم سال ، بسیار گرم می شوند. به همین دلیل است
توصیه می شود چنانچه دمای هوا از 40 درجه سانتیگراد به بالا افزایش پیدا کرد  سطح زمین را آبپاشی کرده تا دمای آن را کاهش پیدا کند.
آبپاشی بر سطح زمین چمن مصنوعی فوتبال تاثیر زیررا دارد:
1. سطح را خنک می کند؛
2. سطح را نرمتر می کند؛
3. باعث کاهش جابجایی گرانول و سیلیس شده و تثبیت  می شود
توصیه می شود پس از باران های سنگین، سطح لایه های پر کننده چمن مصنوعی کنترل شود .گرانول جابجا شده 
مناطق مورد استفاده بیشتر مانند (گوشه های زمین ، محوطه جلو دروازه ) با توجه به اینکه حرکتهای انفجاری بازیکنان در این مناطق زیاد هست به توجه و مراقبت ویژه نیاز دارند. افرادی که مسئولیت  نگهداری  زمین چمن مصنوعی را دارند بایستی به این موضوع توجه داشته باشند که به طور مرتب این مناطق را کنترل کرده ودر صورت کم شدن ویا فشرده شدن گرانول را به منطقه مربوطه تزریق کنند و ممکن است نیاز به پر كردن روزانه داشته باشد.
5-6 میلی متر طول الیاف بالای لایه گرانول توصیه می شود البته در برخی موارد تا 15 میل هم توصیه شده است .
اگر گرانول لاستیکی در نزدیکی لبه های زمین تجمع پیدا کند، باید آن را برداشته،تمیز و دوباره به زمین از طریق برس زدن برگردانده شود

 

منبع : فیفا

                                                                                            سرزمین رویای سبز

نظرات

نظر خود را بنویسید


حاصل جمع 7 + 8 چند است ؟